ارت الکترونیکی تک‌فاز

سیستم ارت الکترونیکی یک مدل سیستم اتصال به زمین است که با کمک یک اتصال زمین ساده، سیستم ارت مناسب جهت حفاظت از سیستم‌های جریان ضعیف الکتریکی ایجاد می‏‌نماید. این محصول مناسب جریان تکفاز بوده و با ظرفیت‌های 32 و 50 آمپر در دو سطح کیفی تولید شده است.