کنزا صنعت الموت

دستگاه ارت الکترونیکی مدل HGHS-I

دستگاه ارت الکترونیکی مدل HGHS-I

دستگاه ارت الکترونیکی مدل HGHS-I

سیستم ارت الکترونیکی HGHS در انواع مختلف تکفاز و سه فاز تولید می گردد و بصورت سری با تجهیزات قرار می‏گیرد، در نتیجه نیاز است میزان حداکثرمصرف انرژی الکتریکی بر اساس آمپر یا توان الکتریکی، مشخص شود. دارای یک ورودی و یک خروجی تکفاز یا سه فاز می‏باشد، این مدل مناسب مکانهایی است که :

خروج از نسخه موبایل