ارت الکترونیکی ATM VERSION LEVEL2

ارت الکترونیکی ATM VERSION LEVEL2  جهت حفاظت از سیستمهای حساس الکترونیکی، مخابراتی و کامپیوتری  تکفاز با آمپر مصرفی کمتر از 10A کاربرد دارد و قادر به پشتیبانی از UPS با قدرت 2KVA می‏باشد. خودپردازها مشارکتی و شخصی، کیوسک بانکی و دستگاهای چاپ بنر از نمونه کاربردهای آن است.