نماد سایت کنزا صنعت الموت

خصوصیات سیستم های زمین

 

در این مقاله به مهمترین خصوصیات سیستم های زمین می پردازیم، شناخت بهتر هر یک از سیستم های زمین به ما در تعیین نوع سیستم زمین مناسب، کمک می نماید.

سیستم زمین TT

روش حفاظت از اشخاص

قسمت های در معرض تماس و هادی های بیگانه به زمین متصل می شوند و از کلیدهای نشتی جریان مناسب (RCD) در محل های مورد نیاز، استفاده می شود.

عملکرد در خطاها

در خطای اول، قطعی و اختلالی ایجاد نمی کند ولی در خطای دوم حفاظت از خطا انجام خواهد شد. به  شکل شماره یک توجه نمایید.

نکته: در صورتیکه از چند الکترود مستقل جهت حفاظت از بخش های مختلف و شبکه های مجزا، استفاده شده باشد، هر شبکه یا بخش جداگانه، نیاز به RCD خودش را دارد.

خصوصیات مهم سیستم TT:

2-نیاز به مانیتورینگ و نظارت پیوسته ندارد ولی بازدید دوره ای بر اساس زمانبندی مناسب خصوصا در مورد کلیدهای RCD نیاز است.

3-حفاظت مناسب با استفاده از تجهیزات حفاظتی خاص صورت می پذیرد، کلیدهای نشتی جریان یا جریان باقیمانده، در صورتیکه بر روی کمتر از 500 میلی آمپر تنظیم شده باشند، از خطراتی مانند آتش سوزی جلوگیری می نمایند.

4-هر خطای اتصال بدنه و خطاهای عایقی باعث قطع منبع تغذیه الکتریکی می شود، با این وجود با نصب کلیدهای جریان باقیمانده(RCD) بصورت موازی یا سری، می توان قطعی و اختلال را در همان مدار  شبکه معیوب، محدود نمود.

5-بارهای مصرفی که در حالت عادی عملکرد خود، دارای جریان نشتی بالایی هستند، جهت جلوگیری از قطعی های بی مورد نیاز به اقدامات خاصی دارند، بعنوان مثال می توانیم این مدل بارهای مصرفی را بااستفاده از ترانسفورماتور یا  RCDهای خاص، از بقیه شبکه مصرف، جدا نماییم.

سیستم زمین TN

روش حفاظت از اشخاص

در شکل های 2 و 3 ، آرایش سیستم زمین TNC و  TNS نشان داده شده است.

خصوصیات مهم سیستم TN

برخی نکات در مورد سیستم زمین TNC

استفاده از سیستم TNC در موارد زیر غیر مجاز است:

برخی نکات در سیستم TNS

سیستم زمین IT

در شکل شماره4، آرایش سیستم زمین IT، نمایش داده شده است.

روش حفاظتی سیستم زمین IT

روش عملکرد حفاظتی

خصوصیات مهم سیستم زمین IT

 

خروج از نسخه موبایل